Liiketoiminnan kehitysjohtaja / Director, Business Development

Tammet Oy
Raasepori/Tammisaari / Suomi / Uusimaa / Varsinais-Suomi

Lisätietoja tehtävästä saat InHunt Group Oy:ssä
Executive Headhunter Harri Knaapi 045 869 8228, harri.knaapi@inhunt.fi tai Senior Headhunter Jukka Marttila 040 161 6222, jukka.marttila@inhunt.fi

Tammet Oy on teollisuus- ja rakennusalaan erikoistunut korkealaatuisten teräsverkkoratkaisujen valmistaja ja toimittaja. Tammet Oy on perustettu vuonna 1948 Raaseporiin, Tammisaareen, Etelä-Suomessa, jossa tehdas sijaitsee, lähellä Suomen kolmea suurinta kaupunkia ja vain 100 km Helsingistä länteen. Maantieteellinen sijainti mahdollistaa helpon kotimaisen ja ulkomaisen asioinnin, kaikki tärkeimmät kuljetuspalvelut ja satamat ovat lähellä. Tammet työllistää 60 henkilöä. Liikevaihto 2022/12 oli 21,6 Miljoonaa euroa. Viennin osuus on noin 75% ja myyntialueitamme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisätietoa: www.tammet.fi

Etsimme johtoryhmäämme

LIIKETOIMINNAN KEHITYSJOHTAJA / DIRECTOR | BUSINESS DEVELOPMENT

Etsimme johtoryhmäämme omaa urakehitystään edistävää teollisuus- tai rakennusalan ammattilaista kehittämään yhtiömme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tehtävässä pääset monipuolisesti miettimään, kehittämään ja toteuttamaan kaupallista ja teknistä osaamistasi sekä tuomaan yhtiölle lisäarvoa hyvin kansainvälisessä asiakkuusympäristössä. Tehtävässäsi saat ottaa koppia myös uusista liiketoiminnoista ja niiden kehittämisestä, jossa pääset näyttämään kyvykkyytesi yrityksen avainpelaajien joukossa. Tarjoamme sinulle avainpaikkaa itsesi ja yrityksemme tulevaisuuden kehittämiseen.

Toivomme ja odotamme sinulta:

 • teknistä myyntiosaamista- ja kokemusta sekä aikaisempia asiakkuusvastuita
 • teknistä koulutusta, insinööri tai Di tai vastaava osaaminen
 • hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa, Englanti, Ruotsi, Saksa ja Suomi sekä muut kielet lasketaan eduksi
 • aikaisempaa kokemusta rakennus- tai teollisuusalalta sekä omia vahvoja verkostoja kansainvälisesti mm. Saksassa, Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa
 • kykyä Euroopan markkinoiden selvittämiseen ja nykyisten asiakkaiden markkinapotentiaalin löytämiseen
 • taloudellista ymmärrystä ja osaamista yrityksen tuloslaskelmat, budjetit, kassavirta sekä myös käytännössä esim. tarjouslaskenta, katelaskenta, projektilaskenta
 • kokemusta projektiliiketoiminnasta
 • R&D, Tuote- ja prosessikehityksen tuntemusta ja ymmärrystä
 • kokemusta liiketoimintojen kehitys- ja johtotehtävistä tai projektien johtotehtävistä
 • aikaisempaa esimieskokemusta tai vastaavia valmiuksia
 • eduksi laskemme myös rakennusalan osaamisen, esim. turvallisuus sertifikaattien ymmärryksen

Henkilönä, sinulla on;

 • yrittäjäluonnetta
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • kyky hallita kokonaisuuksia ja sinulla on perusteltuja omia näkemyksiä
 • matkustusvalmiutta
 • sitkeyttä ja stressinsietokykyä eri tilanteisiin
 • kyky viedä asioita maalia kohti myös pitkään kestävissä projekteissa ja olet tottunut pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • vahva halu omaan urakehitykseen sekä ajatus sitoutua pidemmäksi aikaa mielenkiintoisiin tehtäviin ja yritykseemme
 • mahdollisuus toteuttaa omia ajatuksia ja kokea onnistumisia

Mitä sinä voit odottaa meiltä:

 • hyvin menestynyt ja vakavarainen yhtiö
 • määrätietoista liiketoimintaa
 • hyvää ja positiivinen ilmapiiri
 • turvallinen työpaikka
 • hyvät etenemismahdollisuudet uralle
 • työkavereita, jotka ovat toimineet pitkään alalla ja yrityksessämme
 • matala organisaatio
 • nopeaa päätöksentekoa, joka mahdollistaa ketteriä muutoksia
 • konttorissa puhumme pääosin ruotsia sekä tehtaalla myös suomea, työkieli asiakkaiden kanssa on myös saksa ja englanti
 • säännölliset johtoryhmän kokoukset sekä osastokokoukset
 • työpisteesi sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella
 • mahdollisuus myös etätyöskentelyyn (osittain)

Kiinnostuitko? Kuulemme mielellämme sinusta lisää!

Hae tehtävää klikkaamalla alla olevaa “hae paikkaa” nappulaa, jätä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen. Kannattaa toimia nopeasti, sillä aloitamme haastattelut kiinnostavien kandidaattien kanssa saman tien. Lisätietoja tehtävästä saat InHunt Group Oy:ssä:

Executive Headhunter Harri Knaapi 045 869 8228, harri.knaapi@inhunt.fi
Senior Headhunter Jukka Marttila 040 161 6222, jukka.marttila@inhunt.fi

Tammet Oy valmistaa monipuolisia metallilankatuotteita, metalliverkkoratkaisuja rakennusten julkisivuihin, sisustukseen ja murtosuojaukseen sekä verkkojärjestelmiä infra- ja piharakentamiseen. Yrityksen erityisosaamista ovat työmaaturvallisuuteen liittyvät turvaratkaisut – ja tuotteet. Valmistamme mm.: suojakaidejärjestelmiä, henkilöputoamisverkkoja, elementtipurkutelineitä, työmaatasoja, -portaita. Tuotteet täyttävät teollisuus- ja rakennusalan turvallisuusvaatimukset. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ja täyttää ISO9001 standardin vaatimukset.


In English

Tammet Oy is a manufacturer and supplier of high-quality steel mesh solutions specialized in the industrial and construction industry. Tammet Oy was founded in 1948 in Raseborg, Tammisaari, southern Finland, where the factory is located, close to Finland’s three largest cities and only 100 km west of Helsinki. The geographical location enables easy domestic and foreign business, all the main transport services and ports are nearby. Tammet employs 60 people. The turnover in 2022/12 was 21.6 million euros. The export share is approximately 75 % and our sales areas are Europe and North America. More information: www.tammet.fi

We are looking for our management team

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER / DIRECTOR | BUSINESS DEVELOPMENT

We are looking for an industrial or construction professional who promotes his own career development for our management team to comprehensively develop our company’s business. In this position, you will be able to think versatilely, develop and implement your commercial and technical skills and bring added value to the company in a very international customer environment. In your position, you also get to learn about new businesses and their development, where you get to show your abilities among the company’s key players. We offer you a key position to develop yourself and the future of our company.

We hope and expect from you:

 • technical sales expertise and experience, as well as previous customer responsibilities
 • technical education, engineer or Di or similar skills
 • good oral and written language skills, English, Swedish, German and Finnish as well as other languages are considered an advantage
 • previous experience in the construction or industrial sector and own strong networks internationally, e.g. in Germany, Europe and North America
 • ability to explore the European market and find the market potential of current customers
 • financial understanding and know-how in the company’s profit and loss statements, budgets, cash flow and also in practice, e.g. tender calculation, margin calculation, project calculation
 • experience in project business
 • knowledge and understanding of R&D, product and process development
 • experience in business development and management tasks or project management tasks
 • previous managerial experience or similar skills
 • we also count knowledge of the construction industry as an advantage, e.g. understanding of safety certificates

As a person, you have:

 • entrepreneurial nature
 • ability to work independently
 • the ability to manage entities and you have well-founded views of your own
 • readiness to travel
 • tenacity and stress tolerance for different situations
 • the ability to take things towards the goal even in long-lasting projects and you are used to long-term work
 • a strong desire for own career development and the idea of committing to interesting tasks and our company for a longer period of time
 • the opportunity to realize your own ideas and experience success

What you can expect from us:

 • a very successful and solvent company
 • purposeful business
 • good and positive atmosphere
 • safe workplace
 • good opportunities for career advancement
 • colleagues who have worked in the field and in our company for a long time
 • low organization
 • quick decision-making that enables agile changes
 • in the office we mainly speak Swedish and in the factory also Finnish, the working language with customers is also German and English
 • regular management team meetings and departmental meetings
 • your workplace is located along good transport links
 • possibility to work remotely (partially)

Were you interested? We’d love to hear more from you! Apply for a position by clicking the ”apply for a position” button below, leave your CV and application with salary expectations. You should act quickly, because we start interviews with interesting candidates right away. You can find more information about the position at InHunt Group Oy:

Executive Headhunter Harri Knaapi 045 869 8228, harri.knaapi@inhunt.fi
Senior Headhunter Jukka Marttila 040 161 6222, jukka.marttila@inhunt.fi

Tammet Oy manufactures versatile metal wire products, wire mesh solutions for building facades, interior decoration and burglary protection, as well as mesh systems for infrastructure and yard construction. The company’s special expertise is safety solutions and products related to construction site safety. We manufacture e.g.: edge protection barrier systems, catch fans, truck loading platforms, construction platforms and stairways. The products meet the safety requirements of industry and construction. Our quality system is certified and meets the requirements of the ISO9001 standard.


på svenska

Tammet Oy är en tillverkare och leverantör av högkvalitativa stålnätslösningar specialiserade på industri- och byggbranschen. Tammet Oy grundades 1948 i Raseborg, Tammisaari, södra Finland, där fabriken ligger, nära Finlands tre största städer och endast 100 km väster om Helsingfors. Det geografiska läget möjliggör lätta inhemska och utländska affärer, alla de viktigaste transporttjänsterna och hamnarna finns i närheten. Tammet sysselsätter 60 personer. Omsättningen 2022/12 var 21,6 miljoner euro. Exportandelen är cirka 75 % och våra försäljningsområden är Europa och Nordamerika. Mer information: www.tammet.fi

Vi söker vår ledningsgrupp

AFFÄRSUTVECKLINGSLEDER / DIREKTÖR | AFFÄRSUTVECKLING

Vi söker en industri- eller byggprofessionell som främjar sin egen karriärutveckling för vår ledningsgrupp för att heltäckande utveckla vårt företags verksamhet. I denna position kommer du att kunna tänka mångsidigt, utveckla och implementera din kommersiella och tekniska kompetens och tillföra ett mervärde till företaget i en mycket internationell kundmiljö. I din position får du även lära dig om nya verksamheter och deras utveckling, där du får visa dina förmågor bland företagets nyckelspelare. Vi erbjuder dig en nyckelposition för att utveckla dig själv och vårt företags framtid.

Vi hoppas och förväntar oss av dig:

 • teknisk säljkompetens och erfarenhet, samt tidigare kundansvar
 • teknisk utbildning, ingenjör eller Di eller liknande kompetens
 • goda muntliga och skriftliga språkkunskaper, engelska, svenska, tyska och finska samt andra språk ses som en fördel
 • tidigare erfarenhet inom bygg- eller industrisektorn och egna starka nätverk internationellt, t.ex. i Tyskland, Europa och Nordamerika
 • förmåga att utforska den europeiska marknaden och hitta marknadspotentialen hos nuvarande kunder
 • ekonomisk förståelse och kunnande i företagets resultaträkningar, budgetar, kassaflöde och även i praktiken t ex anbudskalkyl, marginalberäkning, projektkalkylering
 • erfarenhet av projektverksamhet
 • Kunskap och förståelse för FoU, produkt- och processutveckling
 • erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningsuppgifter eller projektledningsuppgifter
 • tidigare chefserfarenhet eller liknande kompetens
 • Vi ser även kunskap om byggbranschen som en fördel, t ex förståelse för säkerhetscertifikat

Som person har du:

 • entreprenöriell karaktär
 • förmåga att arbeta självständigt
 • förmågan att hantera enheter och du har välgrundade synpunkter på dina egna
 • beredskap att resa
 • envishet och stresstolerans för olika situationer
 • förmågan att ta saker mot målet även i långvariga projekt och du är van vid ett långsiktigt arbete
 • en stark vilja till egen karriärutveckling och tanken på att engagera sig i intressanta uppgifter och vårt företag under en längre tid
 • möjligheten att förverkliga dina egna idéer och uppleva framgång

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • ett mycket framgångsrikt och solvent företag
 • målmedveten verksamhet
 • bra och positiv atmosfär
 • säker arbetsplats
 • goda möjligheter till karriärutveckling
 • kollegor som har arbetat på fältet och i vårt företag under lång tid
 • låg organisation
 • snabbt beslutsfattande som möjliggör agila förändringar
 • på kontoret talar vi främst svenska och i fabriken även finska, arbetsspråket hos kunderna är även tyska och engelska
 • regelbundna ledningsgruppsmöten och avdelningsmöten
 • din arbetsplats ligger längs goda kommunikationer
 • möjlighet att arbeta på distans (delvis)

Var du intresserad? Vi vill gärna höra mer från dig!

Sök en tjänst genom att klicka på knappen ”ansök tjänst” nedan, lämna ditt CV och ansökan med löneförväntningar. Du bör agera snabbt, för vi startar intervjuer med intressanta kandidater direkt. Du kan hitta mer information om tjänsten på InHunt Group Oy:

Executive Headhunter Harri Knaapi 045 869 8228, harri.knaapi@inhunt.fi
Senior Headhunter Jukka Marttila 040 161 6222, jukka.marttila@inhunt.fi

Tammet Oy tillverkar mångsidiga metalltrådsprodukter, trådnätslösningar för byggnadsfasader, inredning och inbrottsskydd samt nätsystem för infrastruktur och gårds byggande. Företagets specialkompetens är säkerhetslösningar och produkter relaterade till byggarbetsplatssäkerhet. Vi tillverkar t.ex.: skyddsräckssystem, personliga fallskyddsnät, lossnings plattformer samt trappor. Produkterna uppfyller industri- och byggbranschens säkerhetskrav. Vårt kvalitetssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO9001 standarden.


auf Deutsch

Tammet Oy ist ein Hersteller und Lieferant hochwertiger Stahlgitterlösungen, spezialisiert auf die Industrie- und Bauindustrie. Tammet Oy wurde 1948 in Raseborg, Tammisaari, Südfinnland, gegründet, wo sich die Fabrik befindet, in der Nähe der drei größten Städte Finnlands und nur 100 km westlich von Helsinki. Die geografische Lage ermöglicht einfache In- und Auslandsgeschäfte, alle wichtigen Transportdienste und Häfen sind in der Nähe. Tammet beschäftigt 60 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2022/12 bei 21,6 Millionen Euro. Der Exportanteil beträgt ca. 75 % und unsere Vertriebsgebiete sind Europa und Nordamerika. Weitere Informationen: www.tammet.fi

Wir suchen unser Führungsteam

GESCHÄFTSENTWICKLUNGSMANAGER / DIREKTOR | GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Wir suchen für unser Führungsteam einen Industrie- oder Bauprofi, der seine eigene Karriereentwicklung vorantreibt, um das Geschäft unseres Unternehmens umfassend weiterzuentwickeln. In dieser Position können Sie vielseitig denken, Ihre kaufmännischen und technischen Fähigkeiten weiterentwickeln und umsetzen und in einem sehr internationalen Kundenumfeld einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen. In Ihrer Position lernen Sie auch neue Unternehmen und deren Entwicklung kennen und können Ihre Fähigkeiten bei den Hauptakteuren des Unternehmens unter Beweis stellen. Wir bieten Ihnen eine Schlüsselposition, in der Sie sich und die Zukunft unseres Unternehmens weiterentwickeln können.

Wir hoffen und erwarten von Ihnen:

 • Technisches Vertriebswissen und Erfahrung sowie bisherige Kundenverantwortung
 • technische Ausbildung, Ingenieur- oder Diplom- oder vergleichbare Qualifikation
 • gute mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse, Englisch, Schwedisch, Deutsch und Finnisch sowie weitere Sprachen gelten als Vorteil
 • Vorkenntnisse im Bau- oder Industriebereich und starke internationale Netzwerke, z.B. in Deutschland, Europa und Nordamerika
 • Fähigkeit, den europäischen Markt zu erkunden und das Marktpotenzial bestehender Kunden zu ermitteln
 • Finanzielles Verständnis und Know-how in den Gewinn- und Verlustrechnungen, Budgets, Cashflows des Unternehmens und auch in der Praxis, z.B. Angebotskalkulation, Margenkalkulation, Projektkalkulation
 • Erfahrung im Projektgeschäft
 • Kenntnisse und Verständnis für Forschung und Entwicklung, Produkt- und Prozessentwicklung
 • Erfahrung in Geschäftsentwicklungs- und Managementaufgaben oder Projektmanagementaufgaben
 • Vorherige Führungserfahrung oder ähnliche Fähigkeiten
 • Auch Kenntnisse in der Baubranche zählen wir als Vorteil, z.B. Verständnis für Sicherheitszeugnisse

Als Person haben Sie:

 • unternehmerischer Natur
 • Die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten
 • Sie verfügen über die Fähigkeit, Entitäten zu verwalten und verfügen über fundierte eigene Ansichten
 • Reisebereitschaft
 • Beharrlichkeit und Stresstoleranz für verschiedene Situationen
 • die Fähigkeit, auch bei langwierigen Projekten die Dinge zum Ziel zu bringen und man ist es gewohnt, langfristig zu arbeiten
 • ein ausgeprägter Wunsch nach eigener beruflicher Weiterentwicklung und die Idee, sich über einen längeren Zeitraum für interessante Aufgaben und unser Unternehmen zu engagieren
 • die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen und Erfolge zu erleben

Was Sie von uns erwarten können:

 • ein sehr erfolgreiches und zahlungsfähiges Unternehmen
 • zielgerichtetes Geschäft
 • gute und positive Atmosphäre
 • sicherer Arbeitsplatz
 • gute Aufstiegschancen
 • Kollegen, die schon lange in der Praxis und in unserem Unternehmen tätig sind
 • geringe Organisation
 • schnelle Entscheidungsfindung, die agile Veränderungen ermöglicht
 • Im Büro sprechen wir hauptsächlich Schwedisch und in der Fabrik auch Finnisch, die Arbeitssprache mit Kunden ist auch Deutsch und Englisch
 • Regelmäßige Management-Team-Meetings und Abteilungsbesprechungen
 • Ihr Arbeitsplatz liegt an einer guten Verkehrsanbindung
 • Möglichkeit, (teilweise) aus der Ferne zu arbeiten

Hatten Sie Interesse? Wir würden gerne mehr von Ihnen hören!

Bewerben Sie sich auf eine Stelle, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Bewerben“ klicken. Hinterlassen Sie Ihren Lebenslauf und Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen. Sie sollten schnell handeln, denn wir starten sofort Gespräche mit interessanten Kandidaten. Weitere Informationen zur Stelle finden Sie bei InHunt Group Oy:

Executive Headhunter Harri Knaapi 045 869 8228, harri.knaapi@inhunt.fi
Senior Headhunter Jukka Marttila 040 161 6222, jukka.marttila@inhunt.fi


Tammet Oy stellt vielseitige Metalldrahtprodukte, Drahtgeflechtlösungen für Gebäudefassaden, Innendekoration und Einbruchschutz sowie Gittersysteme für die Infrastruktur und den Gartenbau her. Die besondere Expertise des Unternehmens liegt bei Sicherheitslösungen und Produkten rund um die Baustellensicherheit. Wir fertigen z.B.: Seitenschutzgittersysteme, Auffangschirme, LKW-Laderplattform, Bauplattformen, Treppen. Die Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen von Industrie und Bauwesen. Unser Qualitätssystem ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Norm ISO9001.

Haku työpaikkaan on päättynyt. Hakemuksia ei voi enää jättää. Kiitos mielenkiinnostasi!

avoin työpaikka ikoni

Rekrytointi tulossa?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Uusimmat työpaikat
Business Development Manager
Toimitusjohtaja
Chief Commercial Officer
Head of Marketing and Communications
Myyntijohtaja
Liity sisäpiiriin ja

Tilaa InHunt Groupin Uutiskirje

Vastaanota sähköpostiisi tieto uusista avoimista työpaikoista, blogi-postauksista ja podcast-jaksoista.

Uusimmat

Blogista

ICT-ja kybertoimialapooli_InHuntGroup_sivu_upd
Tarvitseeko yrityksesi ICT-alan ja kyberturvallisuuden huippuosaajia?
ICT-alan ja kyberturvallisuuden headhunterimme eivät ole vain alansa konkareita, vaan heillä on myös laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot. Esimerkiksi...
Vastuullisuus_valot_päälle_InHuntBlogi_1200x630px_plain
Viimeistään nyt ne pitkät valot päälle, hallitus
Vastuullisuusosaaminen hallitustyössä on uusi perustaito, eikä enää vain asiantuntijoiden erityiskenttää.
InHuntBlogi_Ari_1200x630px_plain
Tätä et tiennyt: miksi valinta ei kohdistunut sinuun
Senior Headhunter Ari Rahkonen kertoo työnhakuprosessin haasteista ja yllättävistä syistä, miksi et etene haastatteluprosessissa
Energiatoimiala_toimialapooli_InHuntGroup_sivu_upd2
Headhunter huolissaan energia-alan murroksesta ja tarpeesta uusille osaajille
Energiatoimialan murros käy vahvana yhteiskunnan siirtyessä kohti kestävämpiä energiaratkaisuja ja tämä murros näkyy selkeästi energia-alan rekrytoinneissa.
yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa