Hallitustyön osaamisvaateet muuttuvat siinä kuin muidenkin liike-elämän roolien: tulee uusia osaamisen alueita ja osa häviää turhana pois. Hallituksiin haetaan entistä enemmän kriittisten osa-alueiden huippuosaajia, jotka paitsi antavat osaamisensa strategisen päätöksenteon tueksi, myös parhaimmillaan vauhdittavat koko hallituksen kollektiivisen osaamisen kehittymistä.

 

Hallitusten osaamista kehitetään tyypillisesti yhteisillä koulutuksilla, asiantuntijapuheenvuoroilla kokouksissa ja opintomatkoilla, joiden antia puretaan ja hyödynnetään yhdessä. Mutta sen lisäksi jokaisen hallitustyötä tekevän on syytä kehittää itseään omatoimisesti myös hallituksen kokousten ulkopuolella.

Customer Advocates on Board -tutkimuksessa *) selvitettiin hallitusten asiakasymmärryksen hyödyntämistä strategisessa päätöksenteossa. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasosaamisten tason lisäksi sitä, miten hallitustyötä tekevät kehittävät omaa asiakasosaamistaan ja asiakasymmärrystään hallitustyön ulkopuolella: merkittävimpiä oppimisen osa-alueita olivat kirjallisuus ja kilpailijoiden toimien aktiivinen seuraaminen.

Asiakasosaaminen vaatii herkkyyttä ja uteliaisuutta.

Asiakasosaamiset on alueena mielenkiintoinen, koska se ei ole erityisen vahva vielä monissakaan hallituksissa, vaikka asia itsessään on aivan strategian ytimessä: asiakas on siellä kuuluisassa ”strategian keskiössä”. Asiakaskokemus ja sen kehittäminen kuitenkin usein mielletään operatiiviseksi toiminnaksi – ja sitä kautta myös operatiiviseksi osaamiseksi. Asiakasosaamisen hyödyntäminen tapahtuu usein hallituksen saaman raportoinnin kautta, valmiiksi pureskeltuna. Mistä silloin tietää, mitä ei tiedä?

Yli puolet tutkimuksen vastaajista kertoi myös tekevänsä havainnointia asiakasrajapinnassa: lähes 40 % kertoi olevansa itse oman hallitusyrityksensä asiakas. Tässä roolissa on helppoa saada hyvä käsitys siitä, miten yritys toimii arjessa asiakkaaseen päin. Mutta miten tämän anti saataisiin systemaattisesti osaksi hallituksen kollektiivista osaamisen kehittämistä? Ja miten nämä roolit liittyvät toisiinsa?

Hallitushattu päässä, asiakashattu päähän

Voi olla paikallaan myös hallituksen jäsenenä käydä aika ajoin itse yrityksen palveluiden äärellä. Olipa oikeasti asiakas tai ei, toimintatapa on käytännössä sama kuin palveluna ostetussa Mystery Shoppingissa: kun sitä tehdään systemaattisesti ja useiden toimesta, alkaa kokemusta kertyä arkipäivän toiminnasta.

Asiakkaana oleminen on vaivatonta ja hyödyllistä ja siitä saatavat kokemukset voi koota talteen ja hyödyntää hallitustyössä. Tämä toimii käytännössä parhaiten, kun on luotu yhteisesti sovittu tapa, missä ja miten Mystery Shoppausta tehdään, miten ja mihin asioihin kiinnitetään huomiota.

Toimii muuten samalla tavalla pahimpien kilpailijoidenkin kohdalla.

 

Kirjoittanut,

Tarja Ilvonen
Senior Headhunter
InHunt Group Oy

*) http://www.haaga-helia.fi/fi/uutiset/asiakasymmarrysta-hyodynnetaan-heikosti-strategisessa-paatoksenteossa-uusi-julkaisu-tarjoaa#.W2iHLy1Dw_V