Stig Hedberg – Kymmenen yleisintä virhettä CV:ssä

Jaa somessa:

Tänä kesänä minulla tulee yhdeksän vuotta täyteen InHunt Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajana, Senior Headhunterina ja Executive Headhunterina Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella. Olen työurani aikana tehnyt rekrytointeja viiden eri työnantajan palveluksessa. Olen toteuttanut niitä itsenäisesti ja yhdessä HR-osaston kanssa. Lisäksi olen hyödyntänyt ulkopuolista yhteistyökumppania kärkiehdokkaiden soveltuvuusarvioinneissa ja headhunterin täysimittaisia suorahakupalveluja.

Minua on paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen liiketoiminnan vetäjän rooleissani eniten sytyttänyt ja inspiroinut kolme asiaa: liiketoiminnan kehittäminen, rekrytointi sekä myynti ja markkinointi. Kaikissa näissä tehtävissä pääsee tekemään yhteistyötä toisten ihmisten kanssa.

Nykyisessä työssäni on palkitsevaa, että pääsen työskentelemään monipuolisesti kaikkien kolmen lempiaiheeni parissa. Erityisen palkitsevaa ja perspektiiviä laajentavaa on ollut päästä toteuttamaan kolminumeroiselle määrälle eri yrityksiä ja yhteisöjä hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten, ylimmän johdon, keskijohdon sekä asiantuntijoiden suorahakuja ja näissä henkilöhauissa haastatella nelinumeroinen määrä ehdokkaita.

On ollut hienoa päästä tutustumaan hyvin läheisesti näin monen eri toimeksiantajan liiketoimintaan ja tarpeisiin sekä päästä tekemään yhteistyötä motivoituneiden ammattilaisten kanssa, olivat he sitten toimeksiantajien henkilöitä, ehdokkaita tai omia kollegoitani ja yhteistyökumppaneitamme.

Henkilöhakuja alueellisesti ja kansainvälisesti

Olen päässyt toteuttamaan henkilöhakuja laidasta laitaan eri toimialoille; alueellisesti paikallisille toimeksiantajille, valtakunnallisia hakuja valtakunnallisesti toimiville asiakkaille sekä kansainvälisiä hakuja vientiliiketoimintaa harjoittaville yhtiöille. Näissä kansainvälisissä hauissa toimimme yhteistyössä itse rakentamamme ja johtamamme InHunt World -kumppaniverkostomme kautta 46 eri maassa.

Tehtävääni tuo sisältöä lisäksi placement-palvelut joko yksilö- tai ryhmävalmennuksena, joissa voin olla avuksi niin työsuhteen päättävälle työnantajalle kuin työsuhteen päättymisen kohtaavalle henkilölle tai henkilöryhmällekin.

Kymmenen yleisintä virhettä CV:ssä

Edellä esitellyllä tavalla vuosien saatossa toimeksiantajiemme edustajien, headhuntereiden, rekrytointikonsulttien ja yhteistyökumppaniemme kanssa keskusteltuani olen havainnut, että suurin osa rekrytoijista lukee ensin ehdokkaan CV:n. Mikäli ehdokkaan tausta näyttää siinä sopivalta, niin sen jälkeen tutustutaan myös hänen hakemukseensa. Ja sama toisinpäin. Jos henkilö ei CV:n perusteella näytä kiinnostavalta eikä täytä määriteltyjä henkilöprofiilin kriteerejä, niin hänen hakemukseensa ei sen jälkeen välttämättä luoda silmäystäkään.

Tämä kertoo siitä, kuinka merkittävän tärkeässä roolissa CV ja sen oikeanlainen sisältö ovat uutta tehtävää haettaessa.

Headhunterin tehtävässäni luen jatkuvasti ehdokkaiden CV:itä. Kerron seuraavaksi kymmenen yleisintä CV:issä kohtaamaani virhettä.

CV:n yleisilme ei ole ammattimainen

Ensimmäisenä CV:ssä kiinnittää huomiota sen yleisilmeeseen. Hyvä CV on selkeä, luettava, looginen ja havainnollinen. CV:n voi tehdä itse tai hyödyntää netistä helposti löytyviä hyviä CV-pohjia ja -malleja. Oma valokuva on syytä olla ammattimainen ja laadukas. Esimerkiksi aurinkolasit, ulkoiluasut tai illanvietoista otetut kuvat on syytä jättää pois, vaikka kuinka coolilta omasta mielestään niissä näyttäisikin, sillä ollaanhan nyt hakemassa uutta työpaikkaa ja vakuuttamassa mahdollista uutta työnantajaa.

CV ei ole räätälöity

Usein ehdokkailla on valmis vakio-CV, jota he käyttävät kaikkia tehtäviä hakiessaan. Runkona se voi olla, mutta CV tulee aina räätälöidä juuri kulloistakin hakemaansa tehtävää varten.  Työpaikkailmoituksessa lukee mitä tehtävään valittavalta ehdokkaalta odotetaan ja rekrytoiva henkilö voi kertoa tarkempia lisätietoja mitä tehtävässä edellytetään ja jos itsellään on näissä esiin tulleita ominaisuuksia, osaamista ja kokemusta, niin ne ilman muuta kannattaa tuoda CV:ssä esille. Kun rekrytoija huomaa, että henkilön CV:stä löytyy toivottuja asioita ja kyvykkyyttä, niin se edesauttaa, että myös hakemus luetaan ja kutsu haastatteluun on yhä todennäköisempi.

CV:ssä ei ole riittävät tiedot

Ajoittain törmään siihen, että CV:ssä on lueteltu allekkain vain työnantajat, palvelusaika ja työtehtävän nimike/titteli, mutta ei ole tarkemmin kerrottu mitä tehtävät ovat pitäneet sisällään ja mitkä ovat olleet omat vastuualueet. Tehtävänimike ei kerro kaikkea. Esimerkiksi aluemyyntipäällikkö voi olla tietyllä maantieteellisellä alueella toimiva asiakasvastuullinen kenttämyyjä tai budjettivastuullinen 20 työntekijän esihenkilö. Eli titteli on sama, mutta työ on sisällöltään täysin eri. On siis hyvä avata muutamalla tiiviillä ja ytimekkäällä lauseella viimeisimpien ja haun kannalta merkittävimpien tekemiensä työtehtävien sisältöä.

CV:ssä kannattaa tuoda kunkin viimeisimmän tehtävän osalta esille esimerkki onnistumisesta, oli se sitten talouden tunnusluvuilla mitattava saavutus tai vaikkapa kehityshanke, jonka vetäjänä tai tiimin jäsenenä on itse toiminut. Työnantajia kiinnostavat tulokset, onnistumiset ja aikaansaannokset, joten miksipä niitä ei toisi esille – mukavahan menestyksestä on kertoa ja tuoda sillä vakuuttavuutta omaan CV:hen.

CV:ssä pitää olla omat yhteystiedot esillä. Ei riitä, että esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja LinkedIn-profiili on mainittu rekrytoijan hakujärjestelmässä tai hakemuksessa. Niissäkin ne on syytä olla, mutta ne tulee löytyä myös CV:stä ja siten tehdä rekrytoijalle yhteydenotto helpoksi.

CV on liian pitkä

CV on hyvä pitää tarpeeksi tiiviinä ja ytimekkäänä. Erityisesti silloin, kun työuraa, työpaikkoja, työtehtäviä, osaamista ja erilaisia verkostoja on kertynyt paljon, kuten myös tutkintoja, julkaisuja, jatkokoulutuksia, kursseja sekä merkittäviä kongresseja ja seminaareja. Eli silloin, kun CV:hen laitettavista asioista ja ansioista on runsaudenpula. Tavoiteltavan tehtävän kannalta tärkeät asiat argumentteineen pitää CV:ssä tuoda esille, mutta esseetä tai novellia ei olla kirjoittamassa. Hyvä nyrkkisääntö on mahduttaa CV maksimissaan kahden sivun pituiseksi ja hakemus yksisivuiseksi.

CV:ssä on väärä järjestys

Työura esitellään aikajärjestyksessä, jossa työpaikat ja -tehtävät ovat tuoreusjärjestyksessä eli nykyinen tai viimeisin työtehtävä on ensin ja siitä sitten työpaikka kerrallaan kohti varhaisinta työtehtävää. Ensimmäisinä ovat esillä viimeisimmät ja relevanteimmat työkokemukset eikä uran alkuvaiheen kesätyöt.

CV:ssä on kirjoitus- ja kielioppivirheitä

On lukijan kunnioittamista kirjoittaa sujuvasti, luettavasti ja oikeinkirjoitus huomioiden. Kirjoitus- ja kielioppivirheet voidaan tulkita huolimattomuudeksi, välinpitämättömyydeksi tai osaamattomuudeksi. Tällaista kuvaa ei varmastikaan kukaan halua itsestään antaa, varsinkaan työpaikkaa hakiessaan. Ennen lähettämistä CV on hyvä lukea huolella läpi ja korjata mahdolliset kirjoitusvihreet (lue: virheet). Omille kirjoitusvirheille ollaan helposti sokeita. Toimiva keino onkin pyytää omaa luotettua ja osaavaa tuttavaa lukemaan ja kommentoimaan tekstin kohentamistarpeita.

CV on tilkkutäkkiä

Työhistorian koostuessa useista lyhyistä työsuhteista, rekrytoija voi helposti ajatella, että henkilö ei sitoudu työnantajaansa ja työtehtäväänsä tai häneltä puuttuu pitkäjänteisyyttä. Mikäli lyhyet työsuhteet ovat johtuneet itsestä riippumattomista syistä, kannattaa CV:ssä mainita työn päättymisen syyt. Oli pätkätöissä sitten kyse vaikkapa sijaisuuksista, määräaikaisuuksista, kertaluontoisista projektitehtävistä, konsulttitehtävästä, vuokratyöntekijän tai -johtajan tehtävästä jne.

CV:ssä on aikajanalla tyhjiä ajanjaksoja

Jos työuran aikana on ollut taukoja tai ajanjaksoja, jolloin ei ole ollut töissä, jää CV:ssä näihin kohtiin aukkoja. Rekrytoija kiinnittää huomiota näihin aukkokohtiin ja selvittämättömät aukot voivat pahimmillaan olla jopa esteenä pääsylle työhaastatteluun. On täysin normaalia, että työpaikat ja -tehtävät eivät aina jatku vetoketjumaisen katkeamattomasti eteenpäin. Uuden työtehtävän löytyminen ei onnistu aina lennosta ja se on ammattirekrytoijille tuttua juttua.

Kun aukkokohdille on syynsä, niin niitä ei tarvitse jännittää tai arastella, vaan ne kannattaa tuoda aidosti ja avoimesti CV:ssä esille. Hyvä tapa on kertoa CV:ssä miten on hyödyntänyt tuollaisen aukkokohdan ajanjakson eli miten on sen aikana kehittänyt itseään ja vienyt omaa ammatillista osaamistaan eteenpäin.

Osaaminen, motivaatio ja asenne eivät tule esille CV:ssä

CV:ssä yleensä kerrotaan mitä tehtäviä on hoitanut ja kuinka pitkään. Kokemus ei välttämättä korreloi osaamisen kanssa. Ehdokkaalla voi olla lyhyt kokemus, mutta hän on voinut kerryttää vakuuttavaa osaamista jollakin erityisellä tavalla, erikoistumalla tai ponnistelemalla tehtävissään. Ja onko pitkän kokemuksen omaava henkilö aina huolehtinut osaamisensa ajantasaisuudesta ja kyvykkyytensä ylläpitämisestä?

CV:ssä on hyvä tuoda esille oma osaamisensa ja millä tavalla sitä on päivittänyt. Esim. jatkokouluttautumalla, kursseille osallistumalla ja tiedon hankkimisella eri tilaisuuksista, tapahtumista ja lähteistä. Osaamisen hankkiminen ja kiinnostus uusista teknologian ja sovellusten tuomista mahdollisuuksista sekä monipuolinen verkostoituminen kertovat halusta menestyä, uteliaisuudesta, motivaatiosta sekä asenteesta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, jopa edellä aikaansa kulkemiseen. Omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan voi vapaamuotoisesti kuvata esim. CV:n alussa olevassa tiivistelmässä, jossa esitellään itsensä.

Ehdokas ei ole selvittänyt mitä hyvää ja mitä kehitettävää hänen CV:ssään on

Netistä löytää esimerkkejä onnistuneista CV:istä. Omaa CV:tään voi verrata niihin ja tehdä siitä vähintään yhtä hyvän kuin löydetyt parhaat esimerkit ovat. Aina voi kääntyä oman verkoston luotettavien ja osaavien ihmisten puoleen ja kysyä heidän rehellistä ja avointa mielipidettään omasta CV:stä. Hakuprosessin yhteydessä voi myös kysyä rekrytoivalta henkilöltä, että millaisena hän näki ehdokkaan CV:n, mitä hyvää siinä oli ja ennen kaikkea mitä parannettavaa siinä rekrytoijan näkökulmasta on. Sitten jatkossa näiden saamiensa palautteiden perusteella toistaa CV:n hyviä puolia ja parantaa kehitettäviä asioita.

Nämä edellä mainitut kymmenen kohtaa omassa CV:ssään huomioimalla, on jo kymmenen askelta kohti työhaastattelua ja tavoittelemaansa uutta mahdollista työpaikkaa ja -tehtävää.

Onnea matkaan. Pidän sinulle peukkuja.

Stig Hedberg
Area Director, Senior Headhunter, Executive Headhunter
InHunt Group Oy
+358 44 330 3132
stig.hedberg@inhunt.fi

Lue Stig Hedbergin kirjoittamia blogeja

InHunt_blogi_tausta_suorahakutoimija_nelio
Suorahakukumppania valitsemassa
Paikallinen, valtakunnallinen vai globaali suorahakuyhtiö – vaiko nämä kaikki? Sana ”paikallinen” tuo mielikuvan...
Johtaja murros
Johtaja ja työyhteisö murroksen pyörteissä
Johtamistyö on haastava pesti. Työelämän murroksen ja muutoksen tahti kiihtyy, osaamistarpeet muuttuvat ja työn vaatimukset...
pexels-photo-442574
Onko ikä vain numeroita, voiko yli viisikymppisen palkata?
  Tämä kysymys nousi mieleeni juuri käydyn presidentinvaalin yhteydessä. Noin 1,9 miljoonaa äänestäjää halusi 69-vuotiaan...
Jaa somessa:
avoin työpaikka ikoni

Rekrytointi tulossa?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Liity sisäpiiriin ja

Tilaa InHunt Groupin Uutiskirje

Vastaanota sähköpostiisi tieto uusista avoimista työpaikoista, blogi-postauksista ja podcast-jaksoista.

Uusimmat työpaikat
Resort General Manager
Henkilöstöjohtaja
Client Director
Tuotantojohtaja
Toimitusjohtaja
Uusimmat

Blogista

InHuntBlog_Kesäloma_headhunterin-soitto_1200x630px_plain
Kesäloma, laiturinnokka ja kuikan reviirillä soidinhuuto – ja Headhunterin soitto
Lue blogista, kuinka luottamukselliset keskustelut headhunterin kanssa voivat avata uusia uramahdollisuuksia ja miksi proaktiivinen rekrytointi tuottaa parhaat...
Hallituksen rotaatio, onko sitä_InHuntBlogi_1200x630px_plain
Hallituksen rotaatio, onko sitä?
Hallitustyö on suuressa murroksessa ja hyvä niin. Hallitusten merkitys yritysten uudistumisen voimavarana on parhaimmillaan niin suuri, ettei hallitustyöskentelyn...
InHunt Janne_Ilomäki_kyber_1200x630px_plain_2
Kumpi tulee kalliimmaksi: kyberhyökkäys vai kyberturvallisuus? 
Hallituspaikan haku -valmennusten ensimmäisessä alumnitilaisuudessa kuultiin hyviä asiantuntijapuheenvuoroja, joista yksi koski päivänpolttavaa aihetta sekin:...
InHunt Alumni_HannaKivela-Fujitsu_1200x630px_plain-2
Kestävä digitaalinen murros hallituksen agendalla
Hallituspaikan haku -valmennusten ensimmäinen alumnitapahtuma sai suuren suosion. Sali oli täynnä, tunnelma korkealla ja upeat puheenvuorot herättivät keskustelua...
yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa